ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การลงทะเบียนเข้างาน EdTex 2018
WELCOME TO EDTEX 2018 PRE-REGISTRATION

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน (Please complete all information requested on this form)

3. อาชีพ Occupation*

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา (Teacher / School Management / Educational Staff)บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และสมาคม (Association)นักวิชาการ นักวิจัย (Academician / Researcher)นักศึกษา (Student) คณะ (Faculty) ระบุมหาวิทยาลัย (University) ปีที่บริษัทเอกชน (Corporate)ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป (Parent)นักลงทุน/ตัวแทนจำนวน (Investor/Dealer)อื่นๆ (Other)

ตำแหน่ง Title*

เจ้าของธุรกิจ (CEO)ระดับผู้บริหาร (Executive)ระดับหัวหน้างาน (Manager)ระดับปฏิบัติการ (Officer)อื่นๆ (Other)

ประเทศ (Country)*

แบบสอบถามสำรวจการใช้งานและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Questionnaire)

1. วัตถุประสงค์ ในการเข้าร่วมงาน EdTeX 2017 ของท่าน คือ

(Your objectives to visit EdTeX 2017 is ?)*
หาซื้อสินค้า/เทคโนโลยีการศึกษา (For purchase education technologies)เจรจาธุรกิจ/ตัวแทนจำหน่าย (For business/distributor/dealer)อื่นๆ (Other)

2. เทคโนโลยีใดที่ท่านกำลังมองหา/หาซื้อ เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา

(What education technology are you looking for and keening on to use it in your organization?)*
Smart Classroom: Smart board, VR (Visual Reality), Stationary, Stem, Tablet, 3D PrintingSmart System: Database, Cloud, Wi-fi/3G/4G, Management system, Security systemE-Learning: websites, education soft wares, applicationsSmart Corporate: Software Substitution/ Course Training/ Knowledge Management/ HR ManagementSkill & Development Program/ KPIอื่นๆ (Other)

การรับทราบข่าวสาร (News Feed)

1. ท่านทราบข่าวงาน EdTeX 2018 จากสื่อใด

(How you know EdTeX 2018?)*
ป้ายโปสเตอร์ (Poster)เว็บไซต์ (Website)เฟสบุ๊ค (Facebook)Emailจดหมายเชิญ (Invitation letter)อื่นๆ (Other)

2. คุณสะดวกรับข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางใด

(Ways to Receive Newsletter)*
อีเมล (E-mail)ส่งทางไปรษณีย์ (by post mail)